Planering och undervisning 7-9

Undervisningen. Lärarna varierar sin undervisning för att främja och följa det lärande som beskrivs i kursplanerna.  Även om läraren alltid gör en planering med förslag på arbetsmetoder och redovisningssätt, uppmuntrar vi eleverna att ta egna initiativ och prova på det som intresserar dem, vilket gör att vi tillsammans skapar de bästa inlärningssituationerna. Det är en kontinuerligt pågående lärprocess och läraren följer och dokumenterar lärandet i klassrummet för att utveckla och anpassa undervisningen. De elever som med lätthet når kunskapskraven kan alltid arbeta vidare med nya utmaningar och de elever som behöver mer stöd och hjälp ges detta. Härigenom kan lärarna individualisera undervisningen. Återkopplingen till eleverna är både formativ och summativ. Den formativa återkopplingen är både muntlig och skriftlig, ofta direkt i elevernas arbeten. Efter avslutat arbetsområde får eleverna en summativ bedömning i vår lärplattform.

Lärpar Lärarna delar in eleverna i lärpar, där de får träna samarbete och sociala färdigheter vilket i förlängningen bidrar till ett gott klassrumsklimat. Samtidigt ger det en möjlighet att få delge sina kunskaper och ta del av andras kunskaper. Eleverna arbetar i samma lärpar i ca tre veckor, sedan bestämmer läraren nya. Det är alltid läraren som delar in eleverna i arbetsgrupper.

Tematiskt arbetssätt tillämpar vi så ofta vi kan för att knyta ihop ämnesområden och synliggöra att allt är delar av en helhet. Vårt schema ser ut som vilket skolschema som helst, men samarbetet oss lärare emellan möjliggör teman som berör flera ämnesområden, trots att ämnestiden mestadels är schemalagd. Exempelvis kan NO/SO, svenska och engelska arbeta med temat “Droger”, då jobbar eleverna med detta område på all NO/SO engelsk- och svensktid under några veckor och lärarna planerar gemensamt.

Planering och utvärdering varje vecka På måndagar träffar ansvarsläraren, mentorn, sin klass, ansvarseleverna, för att planera skolarbetet. Eleverna utvärderar också den gångna veckan och försöker reflektera över vad som gått bra och vad de lärt sig. På så sätt får de insikt i sin egen studieteknik. Några behöver mer hjälp och stöd med sin planering, andra behöver mindre. Huvudsaken är att eleverna börjar ta ansvar för sina studier och därmed utvecklar sin självständighet. Regelbundet gör vi också korta värdegrundsövningar i syfte att stärka självförtroende och samhörighet i gruppen och reflektera över olika perspektiv.

Läxor  Den enskilde läraren bestämmer, utifrån ämne och arbetsområde, om eleverna behöver läxor eller inte. Eleven ska isåfall kunna klara läxan själv med hjälp av till exempel lärobok och “Mina studier”, vår webbplats. Läxor förekommer särskilt i språk och matte, där vissa begrepp behöver repeteras även hemma, men också i andra ämnen inför prov och examinationer. I huvudsak bestämmer eleverna själva om de behöver jobba hemma med skoluppgifter. Det ger dem en frihet att bestämma över sin egen studietid och därmed ta ansvar för den!