Frånvarorutiner vid Gluntens Montessoriskola

Närvaro och frånvaro rapporteras i quiculum under varje lektion/arbetspass.

Varje frånvarotillfälle meddelas då automatiskt till vårdnadshavare per sms.

Om elev vill gå hem under dagen måste läraren prata med vårdnadshavaren innan eleven får gå från skolan, då får eleven “anmäld frånvaro” annars är det “oanmäld frånvaro”.

Ansvarslärare kollar sin grupps frånvaro inför varje vecka, 4-6 inför utvärdering, 7-9 inför ansvarstid, F-3 vid behov.

Åtgärdstrappa vid ogiltig frånvaro

1. Ogiltig frånvaro eller sen ankomst (första tillfället)
Kolla vilken/vilka lektioner. Ansvarsläraren pratar med eleven. Frågar efter orsak.

2. Upprepad sen ankomst (3-5 tillfällen inom en månad)
Kolla vilka lektioner. Ansvarsläraren pratar med eleven. Frågar efter orsak.

3. Upprepad ogiltig frånvaro (3-5 tillfällen inom en månad, både sen ankomst och frånvaro hel lektion/del av dag)
Ansvarsläraren pratar med eleven. Ansvarsläraren kontaktar vårdnadshavare via mail. Ta reda på orsaker med hjälp av elev och vårdnadshavare för att kunna sätta in insatser för att öka skolnärvaron. Beslut om insatser tas på arbetslagets elevvårdsmöte. Dokumenteras i elevvården.

4. Fortsatt ogiltig frånvaro (ökad eller samma omfattning inom två veckor)
Ta upp med eleven. Berätta att du behöver kontakta hemmet och EHT. Ansvarslärare ringer/mailar vårdnadshavare och berättar att ärendet nu lämnas över till EHT.

EHT:
Ta reda på orsaker med hjälp av elev och vårdnadshavare för att kunna sätta in insatser för att öka skolnärvaron. Kurator/socialpedagog som gör kartläggning 1 tillsammans med elev (åk 4-9). Utifrån vad kartläggningen visar beslutas om insatser i EHT för att öka skolnärvaron. Kurator eller socialpedagog återkopplar till vårdnadshavare.
Rektor meddelar hemkommunen.

5. Kurator eller socialpedagog följer upp frånvaron ca 1 månad efter steg 4. Träffar eleven och kollar hur det fungerar nu. Om närvaron ökat tillfredsställande avslutas ärendet.

6. Fortsatt ogiltig frånvaro, trots insatser, (ökad eller samma omfattning inom en månad)
Ansvarslärare kontaktar kurator eller socialpedagog som träffar eleven igen för kartläggning del 2 samt kontaktar och träffar vårdnadshavare för kartläggning 2. Ansvarslärare bjuds in på öppet EHT. Utifrån vad kartläggningen visar beslutas om insatser i EHT för att öka skolnärvaron. Kalla till EHM.

Rektor meddelar hemkommunen

Skolpliktsanmälan med information om utredningen - Görs när skolans insatser inte gett önskat resultat

Rektor gör anmälan om oro till Socialtjänsten om kartläggning visar att det behövs.

 

Åtgärdstrappa vid giltig frånvaro

Andra sjukveckan 
Ansvarslärare kontaktar vårdnadshavare.

Upprepad frånvaro
Ansvarslärare kontaktar vårdnadshavare för att få reda på orsaker. Insatser för att öka skolnärvaron.

Om läkarintyg inte lämnas samt vid fortsatt giltig frånvaro
Ärendet tas till EHT. Kalla till EHM. Kartläggning av orsaker; skol-, familje- och individfaktorer. Insatser för att öka skolnärvaron.

Rektor meddelar hemkommunen.

Skolpliktsanmälan - utredning inletts

Skolpliktsanmälan med information om utredningen - Görs när skolans insatser inte gett önskat resultat

Rektor gör anmälan om oro till socialtjänsten om kartläggningen visar att det behövs eller vid frånvaro utan rimliga orsaker.

Om kartläggning visar att det är skolvägran och skolans insatser inte gett önskat resultat efter två månader ska beställning av koordinator för ökad skolnärvaro göras av EHT.
_______________________________________________________________________

Konsultativt stöds förslag på kartläggningsmaterial som stöd i utredningen kring elevens frånvaro

Skolkompassen
Vardagskompassen

Referenslitteratur som använts för att ta fram utkastet
   -Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, SKOLFS 2012:34
   -SOU 2016:94
   -Sveriges kommuner och landsting, Vänd frånvaro till närvaro, 2013

Vad säger referenslitteraturen?
Skolfrånvaro är ofta en indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra. Det är en signal om att skolan i samverkan med andra aktörer inte har kunnat ge eleven det stöd och den hjälp som behövts. Barn och unga som inte är närvarande i skolan riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. Frånvaro samvarierar med senare arbets- löshet, psykiska besvär, missbruk och andra riskbeteenden. Det har visat sig att tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisning.

Frånvarorutiner har visat sig vara ett viktigt sätt förebygga och minska frånvaro. Genom att agera tidigt vid frånvaro minskar riskerna för frånvaron fortsätter/ökar. Arbetet med frånvarande elever är tidskrävande och det är viktigt att lärarna tidigt får stöd av elevhälsan och att elevhälsans roll i arbetet är tydligt. Det är också viktigt att kartläggning av orsaker görs tidigt för att komma tillrätta med frånvaron.

Vad säger de allmänna råden?

HEMKOMMUNEN RESPEKTIVE HUVUDMANNEN BÖR ha rutiner för att tillse att skolplikten fullgörs.

HUVUDMANNEN BÖR ha en samlad bild av elevernas frånvaro.

REKTORN BÖR
- skapa rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering som gör det möjligt att snarast uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro,
- se till att det finns rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren som säkerställer att informationen når vårdnadshavaren samma dag,
- se till att orsaker till frånvaro utreds skyndsamt,
- sätta in konkreta åtgärder med utgångspunkt i den genomförda utredningen för att komma tillrätta med ogiltig frånvaro,
- följa upp de åtgärder som vidtagits och vid behov pröva andra åtgärder för att komma tillrätta med ogiltig frånvaro, samt
- ha rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med andra samhällsfunktioner.